Om ASF

Beskrivning av ASF.

Tillväxtverkets beskrivning av vad ett ASF är har genom åren visat sig lämna utrymme för tolkningar. I Tillväxtverkets rapport ”Sociala företag i Sverige – Kartläggning och dialog om definition” från februari 2021 uppmanas branscherna att själva definiera sig. Syftet med nedanstående kriterier är därför att beskriva Skoopissyn på vad ett ASF är. Kriterierna ligger även till grund för styrelsens bedömning vid ansökan om medlemskap i Skoopi samt för den certifiering vi erbjuder.

Definitionen är antagen av styrelsen 21-03-31 efter remissbehandling bland medlemmarna.

1. ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
 • Företagets främsta syfte är social och yrkesmässig integration av målgruppen – personer som pga funktionsnedsättning eller av andra skäl har svårt att komma in  och få fäste på arbetsmarknaden.
 • Ett ASF har som ambition att skapa hållbara anställningar i företaget för personer ur ovanstående beskrivna målgrupp.
 • Företag som under en längre tid enbart bedriver praktik, arbetsträning och motsvarande utan att ha anställd ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
2. ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
 • Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
 • Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
 • Ett ASF har som ambition att skapa möjligheter till delägande och medlemskap för medarbetarna.
3. ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
 • Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
  Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
 • Ett ASF eftersträvar låg lönespridning och att den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen beräknat på heltid.
 • Ett ASF kan använda vinst/sitt överskott i fastställt bokslut till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.
4. ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
 • Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
 • Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att handledare som är anställda av offentlig sektor inte har något inflytande över ekonomi och styrning av företaget. De handleder alltid på uppdrag av företagets ledning.
Hösten 2013 togs ett nytt steg i Skoopis historia, genom att ändra stadgarna och öppna upp för alla de arbetsintegrerande sociala företag som står för de officiella kriterierna, där företagen:
 • har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
 • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
 • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamhet
 • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 073-650 21 30
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm